تبلیغات
حوا همین حوالیسـت - سال من تحویل " آدم" می زند!
حوا همین حوالیسـت

از سـرم در بیاورم خود را؟

 

ســــــکوت میــکنم ولـــی
سکوت من سکوت نیست
از ایـــــــن هجــوم واژه ها
افتـادنـم سقــوط نیســت


 ســـکوت می کنـم ولی
تعبیــــر می کنم تو را ؟
اینبــــار با تکــــرار تـــــو
تکثیـــــــــــر میکنم تو را آوار میشــــــود شبـــــــی
ایــن واژه هـــای لعنتـــــی
بیداری ام مشکوک نیست
در حـــــــرم شـهر صنعتی ســـالم نکوست، با توام
رفتار من، تکــرار نیــست
وقتی کنار مــــــــن تویی
این سـال هم آوار نیست سیـــــن هفتم، بعد از این
نقل حضـــــــور گرم توست
راستی، تنگ بلــور ماهیت
غصه ام را دید و شـــست


 بـــی نهایت بار مـــــــــدیون تـــوام
حـــرف، حرف منت و مقدار نیست
بـــی نهایت بار احــــــــضارم کنی!
بازهم حرفم به این احضار،نیست


سال نو تکریر احساس تو بود
آسـمان می بیند و دم میـزند
مــی برد حرم نفسهای تو را
سال من تحویل آدم می زند

 

اسفندماه هزاروسیصد و نود ودو!!!


سلام

شعر بالا نوشته خودم بود.

ممنونم از آقای حسین آقاجانپور  که راهنماییم کردند.

امیدوارم سال 92 با همه اتفاقاتش بره و دیگه بر نگرده!

93 خوبی خواهیم داشت.

مطمئنم [ چهارشنبه 28 اسفند 1392 ] [ 09:42 ق.ظ ] [ نفیسه ابراهیمی ] نظرات      قالب ساز آنلاین